Kto może zostać tłumaczem przysięgłym

Według ustawy, tłumaczem przysięgłym może zostać tylko osoba, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Musi znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyć magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany "egzaminem na tłumacza przysięgłego”. Tłumacz przysięgły, który ma uprawnienia do wykonywania zawodu, został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i musi złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły może sporządzać i poświadczać tłumaczenia, sprawdzać i poświadczać tłumaczenia wykonane przez inne osoby oraz dokonywać tłumaczeń ustnych. Natomiast nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik